Σχολές Πυροσβεστικής: Από σήμερα έως και 20 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων

Από σήμερα Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023 , θα πρέπει οι υποψήφιο για τις Σχολές Πυροσβεστικής να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  Αίτηση  – Υπεύθυνη  Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη .

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Προκήρυξη
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου

Βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας –Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους υποψηφίους για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την εισαγωγή τους στις ανωτέρω σχολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

1. Μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, (εντός των αναφερόμενων στην παρούσα προκήρυξη προθεσμιών) ο υπερσύνδεσμος της οποίας (link) επισυνάπτεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

2. Στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την/ις οποία/ες επιθυμεί να διαγωνιστεί, τον τρόπο εισαγωγής του (από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή με το 10% των προηγούμενων ετών), αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. Γ, καθώς και αν προτίθεται να συμμετέχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ή έτερης αρχής (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λ.Σ.). Με την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματα e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση, για την επιτυχή ή μη συμπλήρωση αυτής. Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται-θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.
Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα υποχρεωτικά και ανά κατηγορία δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν.

3. Διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών.

Ο/Η υποψήφιος/α, αφού συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα σαρώνει (μόνο σε μορφή PDF) και τα αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στο e-mail: dikaiol@psnet.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης. Η αποστολή γίνεται ΑΠΑΞ και με θέμα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ], [ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.], [ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]»
π.χ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 23070740, 2548.

Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών:

α) Αποστέλλει αυτοματοποιημένο e-mail επιτυχούς λήψης του μηνύματος. Αν ο υποψήφιος δε λάβει το μήνυμα αυτό εντός ευλόγου διαστήματος, να το αναζητήσει σε φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Σε έτερη περίπτωση, να επιβεβαιώσει την ορθότητα της διεύθυνσης αποστολής και το μέγεθος του απεσταλμένου αρχείου, και αν χρειαστεί να επαναλάβει την αποστολή.

β) Με νέο της μήνυμα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και μόνο σε περίπτωση υποψηφίων που απέστειλαν ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά, η Επιτροπή αποστέλλει σχετικό e-mail, με το οποίο ενημερώνει τους υποψηφίους για την εκ νέου αποστολή των ορθών δικαιολογητικών.

γ) Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος εισάγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην Αναζήτηση Υποψηφίου-Αίτησης και πατώντας Υποβολή θα μεταβεί στην αναλυτική ατομική του καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται τα ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Στη συνέχεια αποστέλλει τα ορθά δικαιολογητικά με τη διαδικασία που αναφέρθηκε και κατά την καθορισμένη προθεσμία, με θέμα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ], [ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.], [ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]».

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται οριστικός πίνακας υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο οποίος επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

5. Ο υποψήφιος, μόνο εφόσον δηλώσει ότι θα υποβληθεί σε Προκαταρκτικές εξετάσεις από τις Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτυπώνει το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, [(από τον υπερσύνδεσμο (link)] που παρατίθεται στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, επί του οποίου επικολλάται μία (1) φωτογραφία του, και μεταβαίνει σε Κρατικό, Στρατιωτικό ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή ιδιωτες ιατρούς για να υποβληθεί στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα.

6. Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ):

Οι ημερομηνίες και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων θα οριστούν με σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Ο υποψήφιος θα εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε της παρούσας. Στα εξεταστικά κέντρα ο υποψήφιος εισέρχεται χωρίς συνοδούς.

α) Κατά τις Υγειονομικές Εξετάσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή το συμπληρωμένο και θεωρημένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος έχει προβλήματα όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

β) Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.

γ) Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα παρουσιαστεί με αθλητική περιβολή της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιαδήποτε συσκευή χρονομέτρησης κατά τη διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών.

δ) Σε όλες τις Επιτροπές του ΠΣ όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

*Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις ΠΚΕ σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και βρεθούν ικανοί με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, θα εξεταστούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ανωτέρω αρχών (μεταφορά αλτήρων). Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα των Π.Κ.Ε.

7. Ο υποψήφιος που θα υποβληθεί στις ΠΚΕ των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προσκομίζει τη βεβαίωση ικανότητας που έλαβε στις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτοπροσώπως και αποκλειστικά την ημέρα που θα κληθεί να υποβληθεί στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων του ΠΣ (παράγραφος 6.β. του Κεφαλαίου).

8. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και διαδικασίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού σώματος www.fireservice.gr.