Ψηφίστηκε η διάταξη για την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ψηφίστηκε , κατά πλειοψηφία   στη Βουλή , η διάταξη του υπουργείου Παιδείας η οποία προβλέπει ότι για την εισαγωγή αθλητών και αθλητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δύναται να ληφθεί υπόψη διάκρισή του/της σε ατομικό άθλημα, εφόσον έχει επιτευχθεί μέχρι την 24η.9.2023, αντί της ισχύουσας ημερομηνίας της 31ης.8.2023, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4957/2022 (Α ́141).

Ειδικότερα η ρύθμιση έχει ως εξής:

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως την 24η.9.2023.