Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανοµή Στρατιωτικού Προσωπικού
(Συστήµατα-Τρόποι Επιλογής)